سایتی برای آبزی دوستان

بهمن, ۱۳۹۱

انواع ماهی فایتر

دم رز

انواع ماهی فایتر نوع دم THE VEIL TAIL دم روسری این نوع معمولی ترین نوع فایتر است. دم این نوع به سمت بالا انحنا دارد و ادامه دم به پایین سرازیر می شود. THE CROWNTAIL دم تاجی این نوع نام خود را از دم و باله های نوک تیز خود گرفته که در مجموع یاد […]

>>