سایتی برای آبزی دوستان

خرداد, ۱۳۹۰

شبیه سازی فصل بارانی برای شروع تولید مثل ماهی ها

در اکثر محلهای طبیعی زندگی ماهی های زینتی دو فصل خشک و بارانی وجود دارد. بیشتر ماهی ها با شروع فصل بارانی اقدام به تولید مثل میکنند. یکی از روشهای ترغیب ماهی ها به تولید مثل شبیه سازی فصل بارانی میباشد. برای شروع از روشهای زیر استفاده میشود. افزایش مقدار غذا در فصل بارانی تنها […]

>>