مراحل رشد میگوی سه چشم با تصویر

روز اول
روز اول

روز چهارم
روز چهارم
روز هفتم
روز هفتم
روز هشتم
روز هشتم
روز نهم
روز نهم
روز یازدهم
روز یازدهم
روز شانزدهم
روز شانزدهم
روز نوزدهم
روز نوزدهم
روز سی و سوم
روز سی و سوم
روز پنجاه و دوم
روز پنجاه و دوم
تشکیل کیسه تخم ها در روز  بیست و دوم
تشکیل کیسه تخم ها در روز بیست و دوم